Legal – Privacitat – Cookies

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES DADES

El present avís i informació legal regula l’ús de el servei de portal d’Internet sota de l’domini: https://ornis.cat

 

En compliment de l’deure d’informació que estableix la llei La 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i de el comerç electrònic, l’informem que aquest lloc web és propietat de:

 

Piso perfecto s.l. (Controlador de Dades), amb CIF B-43503408, i domicili social a Camí del Pont del Diable, 10 baixos 43007 Tarragona.

 

Dades de contacte:

Telèfon: 648.166.527

e-Mail: reservas@ornis.cat

 

Objecte

El responsable de l’tractament posa el present document a disposició dels usuaris amb els que té la intenció de complir les disposicions de la normativa vigent en matèria de protecció i en el context de el nou marc normatiu establert en virtut de les disposicions de l’Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 d’abril de 2016, sobre la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades (en endavant, el “RGPD”), i la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre, sobre la protecció de dades de caràcter personal i la garantia dels drets digitals (en endavant, la “LOPDGDD”), així com la informació a tots els usuaris del lloc web sobre les condicions d’ús dels mateixos.

 

Qualsevol persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i compliment estricte de les disposicions aquí establertes, així com qualsevol altra disposició legal que no sigui aplicable.

 

El responsable de l’tractament es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació que pugui aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació d’avisar o informar els usuaris d’aquestes obligacions, el que significa prou amb la publicació al lloc web de l’ persona responsable.

Responsabilitat

El responsable de l’tractament s’eximeix de qualsevol responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer que no estigui relacionat amb ella.

 

ADRECES IP

Els servidors de llocs web podran detectar automàticament l’adreça IP i el nom de domini utilitzats per l’usuari.

 

Una adreça IP és un nombre assignat automàticament a un ordinador quan es connecta a Internet. Tota aquesta informació es registra en un fitxer d’activitat de l’servidor degudament registrat que permet el posterior tractament de les dades amb la finalitat d’obtenir mesuraments estadístics que permetin conèixer el nombre d’impressions de pàgines, el nombre de visites realitzades als servidors web, l’ ordre de les visites, el punt d’accés, etc.

 

POLÍTICA D’ENLLAÇOS

Des d’aquest lloc web pot ser redirigit a continguts de llocs web de tercers. Atès que el responsable de l’tractament no sempre pot controlar els continguts introduïts per tercers en els seus llocs web, no assumeix cap responsabilitat pel que fa a aquest contingut. En qualsevol cas, el responsable de l’tractament declara que eliminarà immediatament qualsevol contingut que pugui contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a dit lloc web, i el coneixement de les autoritats competents .

 

El responsable no es fa responsable de la informació i el contingut emmagatzemat, inclosos, entre d’altres, fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts d’una manera Lloc web independent de l’responsable. No obstant això, i en compliment de les disposicions de l’art. 11 i 16 de la LSSICE, el responsable es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, col·laborant activament en la retirada o bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional, o Drets, tercers o moralitat i ordre públic. En el cas que l’usuari consideri que existeix algun contingut en el lloc web que pugui ser susceptible d’aquesta classificació, informe immediatament a l’webmaster de la pàgina web.

 

Aquest lloc web ha estat revisat i provat per funcionar. En principi, es pot garantir el correcte funcionament els 365 dies de l’any, les 24 hores del dia. No obstant això, el responsable de l’tractament no descarta la possibilitat que pugui haver-hi certs errors de programació o causes de força major, desastres naturals, vagues o circumstàncies similars que impedeixin l’accés a la pàgina web.

 

 

Protecció de dades

La part responsable està profundament compromesa a complir amb les disposicions de la legislació vigent en matèria de protecció de dades, i en el marc de el nou marc reglamentari establert en virtut de les disposicions de l’Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de 27 d’abril de 2016, sobre la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades (en endavant, el “RGPD”), i el Reglament de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades personals i la garantia dels drets digitals (en endavant, el “LOPDGDD”).

 

Així mateix, el responsable informa que compleix amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic i sol·licitarà el seu consentiment per al tractament de les seves dades amb fins comercials en tot moment.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL intel·lectual i industrial

El lloc web, incloent però no limitat a la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, dissenys, logotips, text i / o gràfics són propietat de l’responsable de l’tractament o, si s’escau, compta amb una llicència o autorització expressa per part dels autors.

 

Tots els continguts del lloc web estan degudament protegits per les normes de propietat intel·lectual i industrial.

 

Independentment de la finalitat per a la qual van ser destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas autorització prèvia per escrit per part de l’responsable. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per la part responsable es considerarà una violació greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

 

Els dissenys, logotips, text i / o gràfics a més de l’prestador i que puguin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, que són els mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués sorgir respecte als mateixos. En qualsevol cas, el responsable de l’tractament compta amb l’autorització expressa i prèvia dels mateixos.

 

El responsable autoritza expressament a tercers a redirigir directament als continguts específics de la pàgina web, i en qualsevol cas redirigir a la pàgina d’inici de la pàgina web de l’responsable.

 

El responsable de l’tractament reconeix els corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial dels titulars, i no implica la seva mera menció o aparició en el lloc web de l’existència de drets o responsabilitat de l’responsable dels mateixos, com ara Aprovació, patrocini o recomanació per seva part.

 

Per a totes aquelles imatges en què ho permeti el programari de disseny, s’han inclòs les referències corresponents a l’autoria i a la llicència.

 

Per realitzar qualsevol tipus d’observació sobre possibles vulneracions dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com de qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho per escrit o per correu electrònic indicat en l’epígraf.

 

ssl

La persona responsable ha contractat un certificat SSL ( “Secure Sockets Layer”) per al seu lloc web.

 

Un certificat SSL li permet protegir tota la informació personal i confidencial que es pot gestionar en un lloc web, independentment de la informació que es transmeti, com des de qualsevol dels formularis de contacte a la web a servidor, o les dades Introduït per a la subscripció de butlletins informatius o accessos a àrees protegides, etc.

 

La direcció de la web apareixerà en verd, activant el protocol “https” que permet connexions segures des d’un servidor web a el navegador d’l’usuari.

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

Piso perfecto s.l. informa als usuaris del lloc web sobre la seva política de tractament i protecció de dades personals d’usuaris i clients que poden ser recollides mitjançant la navegació per la seva pàgina web.

 

1.-Informació de l’usuari

Gerent de Processament:

Piso perfecto s.l.

CIF: B-43503408

Domicili social: Camí del Pont del Diable, 10 baixos 43007 Tarragona

 

 

Dades de contacte:

Telèfons: 648.166.527

Correu electrònic: reservas@ornis.cat

 

Finalitat de l’tractament de les seves dades: Les dades s’utilitzaran per mantenir una relació comercial amb l’usuari. Les operacions previstes per dur a terme el tractament són:

– Referència de comunicacions comercials publicitàries per correu electrònic, fax, SMS, MMS, xarxes socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que permeti comunicacions comercials. Aquestes comunicacions seran realitzades pel responsable i relacionada segons els seus productes i serveis, o amb els dels seus col·laboradors o proveïdors amb els quals hagi arribat a un acord de promoció. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a les dades personals.

– Processar comandes, sol·licituds o qualsevol tipus de sol·licitud que faci l’usuari a través de qualsevol dels formularis de contacte que es posen a la seva disposició.

– Enviar la butlleta de la pàgina web.

 

Criteris de conservació de les dades: les dades personals facilitades es conservaran fins que se sol·liciti la seva suspensió per l’interessat, exercint els seus drets sobre les dades, i en tot cas en compliment dels terminis legals de limitació Aplicable a ella.

 

Legitimació: La base jurídica per al tractament de dades personals es basa en el consentiment exprés de l’interessat o, si és el cas, en l’execució d’un contracte i / o servei. En qualsevol moment podrà exercir el dret a retirar el consentiment sense afectar la legalitat de l’tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

 

Destinataris: Les dades seran utilitzades pel responsable també podrà comunicar legítimament les dades personals amb els gestors de tractament per a l’execució d’un contracte o prestació d’un servei a l’responsable, seguint per aquest motiu el seu Instruccions en tot moment i garantir els mateixos nivells de seguretat.

 

Drets: L’usuari té dret a:

Sol·licitar l’accés a les seves dades personals que s’estan processant i rebre aquesta informació per escrit per l’entorn sol·licitat.
Sol·licitar la rectificació de les dades personals inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a la finalitat per a la qual van ser recollides.
Sol·licitar la limitació de l’tractament de les seves dades.
Oposar-se a el tractament de les seves dades personals quan sigui procedent, en aquest cas es deixaran de tractar les seves dades excepte per motius legítims.
Dret a la portabilitat de les seves dades personals quan el tractament estigui basat en un consentiment i s’efectuï per mitjans automatitzats. les dades es lliuraran de forma estructurada, ús comú i lectura mecànica.
Dret a retirar el consentiment prestat.
Dret a reclamar davant l’agència espanyola de protecció de dades.

L’usuari pot exercitar els drets anteriorment indicats mitjançant la següent adreça de correu postal o electrònica, havent d’identificar degudament i sol·licita clarament el dret a exercir:

Piso perfecto s.l.

Adreça postal: Camí del Pont del Diable, 10 baixos 43007 Tarragona

E-mail: reservas@ornis.cat

 

Procedència de les dades: Les dades personals seran facilitades pel mateix interessat de forma absolutament voluntària. La manca de facilitar determinades dades o preguntes que puguin formular-se en els processos de registre o en els diferents formularis electrònics que se li presentin a l’Usuari, pot provocar la impossibilitat d’accés a determinats serveis per a la prestació és imprescindible disposar de les dades de caràcter personal , en aquest cas el responsable informarà de l’caràcter obligatori i / o necessari facilitar les dades personals per al funcionament de l’servei.

 

El responsable li assegura la confidencialitat de les seves dades personals i li garanteix la seguretat dels mateixos, i adoptar les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

 

2.- Informació facilitada per l’usuari

Si ets menor de 18 anys no està permès l’ús de formularis al nostre web.

 

Els Usuaris, introduint les vostres dades en els formularis de contacte o presentats en formularis de descàrrega, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca, que les seves dades són necessàries per atendre la seva petició, per part de l’responsable, sent voluntària la inclusió de dades en els camps restants.

 

L’Usuari garanteix que les dades personals facilitades són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació de les mateixes.

 

Totes les dades sol·licitades a través del lloc web són necessaris per a la prestació d’un servei òptim a l’usuari. En cas que no siguin facilitades totes les dades, no es garanteix que la informació i serveis que El responsable li faciliti, siguin completament ajustats a les seves necessitats.

 

Mesures de seguretat
Que de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en matèria de protecció de dades personals, El Responsable està complint amb totes les disposicions de les normatives RGPD i LOPDGDD per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, els quals són tractats de manera lícita , lleial i transparent en relació amb l’interessat i adequades, pertinents i limitats al que és necessari en relació amb els fins per als quals són tractats.

 

El responsable garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen el RGPD i la LOPDGDD per protegir els drets i llibertats dels Usuaris i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.

 

Bretxes de Seguretat
El responsable d’informar sobre qualsevol bretxa de seguretat que afecti la base de dades que utilitza aquest lloc web, o que afecti a qualsevol dels nostres serveis de tercers, a totes i cadascuna de les persones, dades de què puguin haver estat afectades , i autoritats, dins de les 72 hores següents a la detecció de la bretxa.

 

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Tarragona.

Política de cookies

Una galeta és un petit arxiu de text que s’emmagatzema en el seu navegador quan visita gairebé qualsevol pàgina web. La seva utilitat és que el web sigui capaç de recordar la seva visita quan torni a navegar per aquesta pàgina. Les galetes solen emmagatzemar informació de caràcter tècnic, preferències personals, personalització de continguts, estadístiques d’ús, enllaços a xarxes socials, accés a comptes d’usuari, etc. L’objectiu de la galeta és adaptar el contingut de la web al seu perfil i necessitats, sense cookies els serveis oferts per qualsevol pàgina es veurien minvats notablement. Per obtenir més informació sobre què són les galetes, que s’emmagatzemen, com eliminar-les, desactivar-les, etc., li preguem es dirigeixi a l’apartat 2 d’aquest document.

Galetes utilitzades en aquest lloc web

Seguint les directrius de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades procedim a detallar l’ús de galetes que fa aquesta web per tal d’informar-lo amb la màxima exactitud possible.

Aquest lloc web utilitza galetes següents pròpies:

galetes de sessió, per garantir que els usuaris que escriguin comentaris al blog siguin humans i no aplicacions automatitzades. D’aquesta manera es combat el correu brossa.

 

Nom de la galeta Tipus de galeta Propòsit de la galeta

PHPSESSID Sessió Aquesta galeta és usat pel llenguatge de encriptat PHP per permetre que les variables de sessió siguin guardats al servidor web. Aquesta galetes és essencial per al funcionament del web.

_utma, _utmb,

_ubmc, _utmz Duradora Aquestes cookies són establertes per Google Analytic per rastrejar l’ús de la web. Aquestes galetes no estableixen si desconnectes cookies per aquest web.

_cfduid Pròpia persisitente La galeta ‘__cfduid’ és establerta pel servei de CloudFlare per identificar trànsit web de confiança. No correspon a cap id d’usuari a l’aplicació web, ni guarda cap dada personal identificable.

_ga Pròpia peristente fa servir per distingir els usuaris

_gat De tercers persistent S’usa per saber la ràtio de recàrrega

_gid De tercers persistent S’utilitzen per recollir informació sobre com fan servir aquestes pàgines web els nostres visitants.

_icl_current_language Pròpia identifica el llenguatge de l’usuari

 

cookielawinfo-checkbox-necessary De tercers Cookie que manté un registre de les galetes que vostè va aprovar.

etBloomCookie_optin_2 De tercers Cookie tècnica per al funcionament del connector Bloom

wordpress_test_cookie Pròpia Aquesta galeta s’usa perquè el gestor de continguts WordPress comprovi si el navegador té les galetes activades

Aquest lloc web utilitza les següents cookies de tercers:

Google Analytics: Emmagatzema cookies per poder elaborar estadístiques sobre el trànsit i volum de visites d’aquest web. En utilitzar aquest lloc web està consentint el tractament d’informació sobre vostè per Google. Per tant, l’exercici de qualsevol dret en aquest sentit haurà de fer comunicant directament amb Google.

Xarxes socials: Cada xarxa social utilitza les seves pròpies cookies per tu punxar en botons del tipus M’agrada o Compartir.

-YouTube

-Linkedin

-Twitter

-Facebook

-Youtube

Així mateix és possible que en visitar alguna pàgina web o al obrir algun email on es publiqui algun anunci o alguna promoció sobre els nostres serveis o productes, s’instal·li al teu navegador alguna cookie que ens serveix per mostrar-li posteriorment publicitat relacionada amb la recerca que hagi realitzat, desenvolupar un control dels nostres anuncis en relació, per exemple, amb el nombre de vegades que són vistos, on apareixen, a quina hora es veuen, etc …

Desactivació o eliminació de cookies

En qualsevol moment podrà exercir el seu dret de desactivació o eliminació de cookies d’aquest lloc web. Aquestes accions es realitzen de forma diferent en funció del navegador que estigui usant. A l’apartat 3 d’aquest document li deixem una guia ràpida per als navegadors més populars.

Notes addicionals

Ni aquest web ni els seus representants legals es fan responsables ni del contingut ni de la veracitat de les polítiques de privacitat que puguin tenir els tercers esmentats en aquesta política de cookies.

Els navegadors web són les eines encarregades d’emmagatzemar les cookies i des d’aquest lloc d’efectuar el seu dret a eliminació o desactivació de les mateixes. Ni aquest web ni els seus representants legals poden garantir la correcta o incorrecta manipulació de les galetes per part dels esmentats navegadors.

En alguns casos és necessari instal·lar cookies perquè el navegador no oblidi la seva decisió de no acceptació de les mateixes.

En el cas de les cookies de Google Analytics, aquesta empresa emmagatzema les galetes en els servidors als Estats Units i es compromet a no compartir-la amb tercers, excepte en els casos en què sigui necessari per al funcionament del sistema o quan la llei obligui a aquest efecte. Google Inc és una companyia que compleix l’Escut de la privacitat, que garanteix que totes les dades transferides seran tractades amb un nivell de protecció d’acord amb la normativa europea. Podeu consultar informació detallada referent a això en aquest enllaç. Si desitja informació sobre l’ús que Google Analytics dóna a les galetes li adjuntem aquest altre enllaç

Per a qualsevol dubte o consulta sobre aquesta política de cookies no dubti en comunicar-se amb nosaltres a través de la secció de contacte.

Apartat 2

Més informació sobre les cookies

Què és una cookie?

Una cookie és un fitxer de text inofensiu que s’emmagatzema en el seu navegador quan visita gairebé qualsevol pàgina web. La utilitat de la galeta és que el web sigui capaç de recordar la seva visita quan torni a navegar per aquesta pàgina. Encara que molta gent no ho sap les cookies es porten utilitzant des de fa 20 anys, quan van aparèixer els primers navegadors per a la World Wide Web.

Què NO ÉS una cookie?

No és un virus, ni un troià, ni un cuc, ni spam, ni spyware, ni obre finestres pop-up.

Quina informació emmagatzema una cookie?

Les cookies no solen emmagatzemar informació sensible sobre vostè, com targetes de crèdit o dades bancàries, fotografies, el seu DNI o informació personal, etc. Les dades que guarden són de caràcter tècnic, preferències personals, personalització de continguts, etc.

El servidor web no li associa a vostè com a persona si no al seu navegador web. De fet, si vostè navega habitualment amb Internet Explorer i prova a navegar per la mateixa web amb Firefox o Chrome veurà que el web no s’adona que és vostè la mateixa persona perquè en realitat està associant al navegador, no a la persona.

Quin tipus de cookies hi ha?

cookies tècniques: Són les més elementals i permeten, entre altres coses, saber quan està navegant un humà o una aplicació automatitzada, quan navega un usuari anònim i un registrat, tasques bàsiques per al funcionament de qualsevol web dinàmica.

cookies d’anàlisi: Recullen informació sobre el tipus de navegació que està realitzant, les seccions que més utilitza, productes consultats, franja horària d’ús, idioma, etc.

cookies publicitàries: Mostren publicitat en funció de la seva navegació, el seu país de procedència, idioma, etc.

 

Què són les cookies pròpies i les de tercers?

Les cookies pròpies són generades per la pàgina que està visitant i les de tercers són les generades per serveis o proveïdors externs com Facebook, Twitter, Google, etc.

 

Què passa si desactivo les cookies ?

Perquè entengui l’abast que pot tenir desactivar les cookies li mostrem uns exemples:

No podrà compartir continguts d’aquesta web a Facebook, Twitter o qualsevol altra xarxa social.

El lloc web no podrà adaptar els continguts a les seves preferències personals, com sol passar en les botigues en línia.

No podrà accedir a l’àrea personal d’aquesta web, com per exemple El meu compte, o El meu perfil o Les meves comandes.

Botigues en línia: Li serà impossible realitzar compres en línia, hauran de ser telefòniques o visitant la botiga física si és que disposa d’ella.

No serà possible personalitzar les seves preferències geogràfiques com a franja horària, divisa o idioma.

El lloc web no podrà realitzar analítiques web sobre visitants i trànsit a la web, el que dificultarà que el web sigui competitiva.

No podrà escriure al bloc, no podrà pujar fotos, publicar comentaris, valorar o puntuar continguts. El web tampoc podrà saber si vostè és un humà o una aplicació automatitzada que publica spam.

No es podrà mostrar publicitat sectoritzada, el que reduirà els ingressos publicitaris del web.

Totes les xarxes socials fan servir cookies, si les desactiva no podrà utilitzar cap xarxa social.

 

Es poden eliminar les cookies ?

Sí. No només eliminar, també bloquejar, de forma general o particular per a un domini específic.

Per eliminar les cookies d’un lloc web ha d’anar a la configuració del seu navegador i allà podrà buscar les associades al domini en qüestió i procedir a la seva eliminació.

 

Apartat 3
Configuració de cookies per als navegadors més populars

A continuació us expliquem com accedir a una cookie determinada del navegador Chrome. Nota: aquests passos poden variar en funció de la versió del navegador:

Aneu a Configuració o Preferències mitjançant el menú Arxiu o bé clicant la icona de personalització que apareix a dalt a la dreta.

Veurà diferents seccions, punxi l’opció Mostra opcions avançades.

Aneu a Privadesa, Configuració de contingut.

Seleccioneu Totes les cookies i dades del lloc.

Apareixerà un llistat amb totes les cookies ordenades per domini. Perquè li sigui més fàcil trobar les galetes d’un determinat domini introdueixi parcialment o totalment la direcció al camp Cerca cookies.

Després de realitzar aquest filtre apareixeran en pantalla una o diverses línies amb les cookies del web sol·licitada. Ara només ha de seleccionar-la i prémer la X per procedir a la seva eliminació.

Per accedir a la configuració de cookies del navegador Internet Explorer feu el següent (poden variar en funció de la versió del navegador):

Aneu a Eines, Opcions d’Internet

Feu clic a Privadesa.

Moveu el botó lliscant fins ajustar el nivell de privacitat que desitgi.

Per accedir a la configuració de cookies del navegador Firefox feu el següent (poden variar en funció de la versió del navegador):

Aneu a Opcions o Preferències segons el seu sistema operatiu.

Feu clic a Privadesa.

En Històric trieu Utilitza una configuració personalitzada per l’historial.

Ara veurà l’opció Accepta cookies , pot activar-la o desactivar-la segons les seves preferències.

Per accedir a la configuració de cookies del navegador Safari per a OSX feu el següent (poden variar en funció de la versió del navegador):

Aneu a Preferències, després Privadesa.

En aquest lloc veurà l’opció Bloqueja cookies perquè ajusti el tipus de bloqueig que desitja realitzar.

Per accedir a la configuració de cookies del navegador Safari per iOS feu el següent (poden variar en funció de la versió del navegador):

Aneu a Configuració, després Safari.

Aneu a Privadesa i Seguretat, veurà l’opció Bloqueja cookies perquè ajusti el tipus de bloqueig que desitja realitzar.

Per accedir a la configuració de cookies del navegador per a dispositius Android feu el següent (poden variar en funció de la versió del navegador):

Executeu el navegador i premeu la tecla Menú, després Configuració.

Aneu a Seguretat i privadesa, veurà l’opció Accepta cookies perquè activi o desactivi la casella.

Per accedir a la configuració de cookiesdel navegador per a dispositius Windows Phone feu el següent (poden variar en funció de la versió del navegador):

Obriu Internet Explorer, després Més, després Configuració

Ara pot activar o desactivar la casella Permetre cookies.